Zaprszamy do udziału w konferencji "Gminy samowystarczalne energetycznie?"

W imieniu organizatorów konferencji „Gminy samowystarczalne energetycznie?” zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Konferencja odbędzie się 20 czerwca 2018 r. w Krakowie w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, ul. Kawiory 21. Konferencję organizują AGH, Klaster Energii Zielone Podhale oraz South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o.

Wydarzenie będzie poświęcone uwarunkowaniom rozwoju energetyki rozproszonej,  w szczególności w kontekście rozwijania klastrów energii oraz dążenia do samowystarczalności energetycznej gmin. Uczestnicy spotkania zapoznają się z możliwościami finansowania projektów wspierających samowystarczalność energetyczną gmin oraz wyzwaniami i uwarunkowaniami rozwoju klastrów energii w Polsce. Podczas konferencji zaplanowano również dyskusję panelową z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Energii, NFOŚiGW, klastrów oraz ekspertów, poświęconą regulacjom prawnym dla rozwoju gmin samowystarczalnych energetycznie. W programie przewidujemy również prezentację klastrów, które uzyskały certyfikat w konkursie ME. 

Udział w Konferencji jest bezpłatny, jednak, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w razie zainteresowania proszę o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie:

https://klastryenergii.evenea.pl/

Decyduje kolejność zgłoszeń.

5 Klastrów Energii z Podhala beneficjentami konkursu Certyfikacji Pilotażowego Klastra Energii w ME

Miło nam poinformować, że 9 maja 2018 r. Ministerstwo Energii ogłosiło wyniki pierwszego konkursu dla klastrów energii, w których Liderem klasyfikacji został Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego utworzony pod parasolem Klastra Energii Zielone Podhale z maksymalną liczbą punktów na etapie oceny merytorycznej.

Do konkursu zgłoszono 115 wniosków, z których 70 przeszło pierwszy etap oceny formalnej i zakwalifikowało się do oceny merytorycznej.

Podmioty uczestniczące w ocenie merytorycznej zaprezentowały w siedzibie Ministerstwa Energii koncepcję funkcjonowania i rozwoju swojego klastra. Najwyżej ocenione projekty otrzymały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

Przyznano 33 Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii, z których 5 trafiło do Klastrów Energii utworzonych pod parasolem Klastra Energii Zielone Podhale.

Oprócz Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego certyfikat z wyróżnieniem otrzymał również Klaster Energii Serce Podhala

Certyfikaty pilotażowego klastra energii otrzymały ponadto:

  • Klaster Energii Zielony Pierścień Tarnowa
  • Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica
  • Zielona Generacja Nowy Targ

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

XIII Forum Nowej Gospodarki już za nami!

W imieniu organizatorów XIII Forum Nowej Gospodarki, które odbyło się 24 kwietnia br. w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, pragniemy  wszystkim Państwu serdecznie podziękować za obecność podczas obrad Forum oraz za aktywny udział i twórczy wkład wzmacniający osiągnięcia konferencji. Debata, która podczas tegorocznej edycji Forum poświęcona była możliwościom wykorzystywania potencjału innowacyjnej i społecznej energetyki do poprawy stanu środowiska, niewątpliwie pozwoliła nam lepiej zrozumieć plany rządu i innych kluczowych interesariuszy. Dzięki temu Forum stanowić będzie inspirację do budowy i wdrażania odważnych, ale równocześnie realistycznych i przemyślanych przedsięwzięć.   

Przebieg debaty podczas XIII Forum utwierdził nas w przekonaniu, że efektywne i racjonalne wykorzystywanie lokalnie dostępnych zasobów, w tym odnawialnych źródeł energii, jest jedną z najbardziej obiecujących dróg rozwiązywania problemów ekologicznych i energetycznych. Potwierdziły to ożywione dyskusje nad takimi zagadnieniami jak skuteczna polityka antysmogowa, rozwój energetyki rozproszonej czy uwarunkowania rozwoju ciepłownictwa. Uczestnicy Forum byli zgodni, że kluczowe znaczenie dla sukcesu lokalnych inicjatyw ma dialog i dobra współpraca wszystkich stron zaangażowanych w rozwój energetyki lokalnej i społecznej oraz aktywną walkę ze smogiem.

Jesteśmy przekonani, że XIII Forum Nowej Gospodarki stanowiło tylko wstęp do dalszych, pogłębionych analiz i dyskusji. Dlatego w nadchodzących miesiącach planujemy szereg spotkań w formule warsztatów i seminariów poświęconych także konkretnym projektom i inicjatywom. Zakładamy również, że tematyka angażowania innowacyjnej energetyki do działań polepszających stan środowiska będzie wiodącym tematem kolejnych edycji Forum Nowej Gospodarki, dlatego już dziś zapraszamy Państwa do śledzenia informacji o nadchodzących wydarzeniach w ramach Forum.

  

XIII Forum Nowej Gospodarki, 24 kwietnia 2018 r. Centrum Informatyki AGH

24 kwietnia 2018 r. w Krakowie w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, ul. Kawiory 21. Głównym organizatorem jest AGH przy współpracy z partnerami samorządowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Tematem przewodnim debaty podczas XIII Forum Nowej Gospodarki będą działania służące poprawie stanu środowiska, w tym jakości powietrza, oparte na potencjale innowacyjnej energetyki, a zwłaszcza efektywnym wykorzystywaniu lokalnych zasobów energetycznych.

W ramach Forum liderzy środowisk biznesu, nauki oraz administracji rządowej i samorządowej przedstawią  kierunki polityki energetycznej i antysmogowej, a także możliwości wdrażania programów oraz konkretnych projektów i inicjatyw. Tematy, wokół których będzie się koncentrować  dyskusja ¾ polityka antysmogowa, energetyka rozproszona, modernizacja ciepłownictwa ¾ odgrywają kluczowe znaczenie w walce o czyste powietrze w Polsce.

W ramach sesji poświęconej polityce antysmogowej zostaną przedstawione, wraz z konkretnymi działaniami i pilotażami, inicjatywy rządu  i samorządów regionalnych. Przedmiotem dyskusji będą m.in. uwarunkowania rozwijania ogrzewania energią elektryczną i gazem.    

Ważną rolę w ograniczaniu niskiej emisji mają do odegrania lokalne inicjatywy energetyczne, w tym klastry energii. Podczas sesji poświęconej energetyce rozproszonej zostaną przedstawione wyniki pierwszego konkursu na certyfikację klastrów energii. Dyskusja panelowa skoncentruje się na perspektywach rozwoju klastrów energii, w tym współpracy klastrów z energetyką zawodową.   

Ogrzewanie ciepłem sieciowym ma kluczowe znaczenie w walce ze smogiem. Ciepłownie muszą się jednak  zmierzyć z wyzwaniami często wymagającymi dużych nakładów inwestycyjnych i stosowania nowych modeli biznesowych. Dyskusja w ramach sesji ma odpowiedzieć na pytanie, jakie działania są niezbędne, by ciepłownictwo mogło sprostać wyzwaniom, zwiększyć efektywność  i przyczynić się do poprawy stanu środowiska.

Oczekujemy, że debata podczas Forum pozwoli lepiej zrozumieć plany rządu i czołowych graczy sektora energetyki oraz dostarczy inspiracji do konkretnych działań lokalnych.

Udział w Forum jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu, w tym aktualny program oraz
formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:
https://www.forumng.pl/

Przedstawiciel KE Zielone Podhale z wizytą w Parlamencie Europejskim w Brukseli

6 grudnia 2017 r.  podczas odbywającego się w Parlamencie Europejskim w Brukseli European Energy Forum przedstawiciele Ministerstwa Energii Pan Michał Kurtyka Minister Energii oraz Pan Andrzej Piotrowski Wiceminister Energii debatowali wspólnie z członkami Parlamentu Europejskiego i przedstawicielami Komisji Europejskiej nt. rozwoju lokalnych klastrów energii m.in. w Polsce.  W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Zespołu Sterującego KE Zielone Podhale Pan dr Sławomir Kopeć, który podczas spotkania przedstawił działania lokalnych klastrów energii utworzonych pod parasolem Klastra Energii Zielone Podhale.    

 

Więcej o wydarzeniu można przeczytać tutaj.

TAURON z nową inicjatywą na rzecz czystego powietrza pod Tatrami

Tauron uruchomił projekt badawczo-rozwojowy EKO-TATRY, który wpisuje się w ciąg inicjatyw Grupy TAUTON służących ograniczaniu niskiej emisji. Projekt będzie prowadzony wspólnie z Partnerem Klastra Energii Zielone Podhale - Powiatem Tatrzańskim. W ramach jego realizacji Tauron zamontuje i przetestuje nowoczesne systemy ogrzewania elektrycznego w domach jednorodzinnych położonych na Podhalu.

 

Konkurs Klastrów Energii w Ministerstwie Energii

W ramach utworzonych w Klastrze Energii Zielone Podhale klastrów lokalnych, do Konkursu Klastrów Energii w ME zostało zgłoszonych 5 lokalnych Klastrów z obszaru Podhala:

Słoneczna Elektrownia Tatry

Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica

Zielona Generacja Nowy Targ

Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego

Klaster Energii Serce Podhala

Liczymy na wyróżnienie naszych Klastrów, które realizują swoje strategie w oparciu o miejscowe potrzeby przy wykorzystaniu synergii ze współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami.

Wizyta Przedstawicieli Komisji Europejskiej i Ministerstwa Energii na Podhalu

11 i 12 maja 2017 r. na Podhalu odbyła się wizyta dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Energetyki KE Klausa-Dietera Borchardta w towarzystwie wiceministrów energii Andrzeja Piotrowskiego i Michała Kurtyki. Podhale zostało wybrane przez Ministerstwo Energii jako miejsce szczególnie interesujące w kontekście rozwoju energetyki rozproszonej, ograniczania niskiej emisji i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.Tematem przewodnim wizyty były klastry energii planowane do utworzenia „pod parasolem” Klastra Energii Zielonego Podhala m.in. w Bańskiej Niżnej, Zakopanem, Niedzicy i Ochotnicy Dolnej.

  

Zapraszamy na studia podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej we współpracy z Klastrem Energii Zielone Podhale zaprasza na studia podyplomowe "Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej".

Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych

Zgłoszenia deklaracji uczestnictwa na studia przyjmujemy do 28 lutego 2017r.

Porozumienie o współpracy z Ogólnopolskim Porozumieniem Kooperacyjnym "KlasGRID"

28 listopada, podczas odbywającego się w Centrum Energetyki AGH XI Forum Nowej Gospodarki Klaster Energii „Zielone Podhale” podpisał porozumienie o współpracy z Ogólnopolskim Porozumieniem Kooperacyjnym Klastrów Energii „KlasGRID”.

Sygnatariusze porozumienia zadeklarowali wolę wspólnych działań, takich jak m.in. inicjowanie i moderowanie innowacyjnych projektów badawczych i wdrożeniowych, nawiązywanie i rozwijanie współpracy pomiędzy producentami energii z OZE, firmami nowych technologii, sektorem ICT, jednostkami B+R, szkołami wyższymi i jednostkami samorządu terytorialnego, a także wspólne występowanie do organów władzy i administracji publicznej z wnioskami, postulatami i propozycjami zmian istniejących oraz nowo tworzonych aktów prawnych, regulujących obszar powiązań klastrowych i branży energetycznej.

Wspólnym celem klastra „Zielone Podhale” i porozumienia „KlasGRID” jest rozwijanie energetyki rozproszonej optymalnie wykorzystującej lokalne zasoby i potencjał krajowej energetyki dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, co ma się przyczynić do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zwiększania konkurencyjności i efektywności lokalnej  gospodarki.

Porozumienie podpisali prezes Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia Klastrów Energii KlasGRID Mariusz Stachnik oraz przewodniczący Zespołu Sterującego Klastra Energii Zielone Podhale Sławomir Kopeć w obecności wiceministra energii Andrzeja Piotrowskiego, prorektora AGH ds. współpracy prof. Jerzego Lisa oraz przewodniczącego Rady Partnerów Klastra Zielone Podhale prof. Tomasza Szmuca.

Przedstawiciele klastra „Zielone Podhale” aktywnie włączyli się w prace XI Forum Nowej Gospodarki. W ramach sesji „Lokalne przedsięwzięcia energetyczne”, której przewodniczył członek Zespołu Sterującego klastra prof. Zbigniew Hanzelka, w charakterze panelistów uczestniczyli wiceprzewodnicząca Zaspołu Sterującego Joanna Gronkowska oraz Sławomir Podgórski, przedstawiciel partnera klastra – firmy EIP. W sesji „Efektywność energetyczna i kogeneracja” wziął udział członek Zespołu Sterującego Wojciech Ignacok. Z kolei w ramach sesji podsumowującej obrady, której przewodniczył Sławomir Kopeć, wystąpił prof. Tomasz Szmuc.

 

XI Forum Nowej Gospodarki na AGH

Klaster Energii Zielone Podhale jest współorganizatorem XI Forum Nowej Gospodarki odbywającego się 28 listopada w Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Tematem przewodnim obecnej edycji Forum będzie „energia lokalna” – efektywne wykorzystywanie lokalnych zasobów energetycznych. Podczas konferencji liderzy biznesu, administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawiciele środowisk nauki specjalizujący się w zagadnieniach innowacyjnej energetyki będą się zastanawiać, jakie warunki należy spełnić, by wykorzystywanie lokalnych zasobów energetycznych pomogło poprawić stan środowiska, obniżyć koszty energii oraz zmniejszyć ryzyko nagłych i uciążliwych przerw w dopływie prądu.

Wizyta studyjna Partnerów Klastra w Szwecji

W dniach 11 - 13 września 2016 r. , 13 - osobowa grupa przedstawicieli Partnerów Klastra Energii Zielone Podhale odbyła wizytę studyjną w szwedzkim mieście Malmo. Celem wizyty było zobaczenie w jaki sposób zorganizowana jest gospodarka odpadami w Szwecji, gdzie osiągnięto jeden z najwyższych stopni zaawansowania w gospodarce odpadowej. Podczas wizyty przedstawiciele Klastra mieli okazję doświadczyć jak funkcjonuje nowoczesny system gospodarki odpadami, którego jednym z elementów jest zakład termicznego przekształcania odpadów Sysav. Obiekt Sysav, zlokalizowany na obrzeżach miasta realizuje dwie zasadnicze funkcje: zagospodarowanie odpadów i produkcja energii. Spalarnia odpadów Sysav w Malmo pokazuje, że warto i należy inwestować w nowoczesne i sprawdzone technologie.

      

         

 

Spotkanie 18 lipca 2016 w Nowym Targu

18 lipca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyło się spotkanie instytucji publicznych, akademickich oraz podmiotów gospodarczych z obszaru Powiatu Nowotarskiego oraz Tatrzańskiego. Uczestnicy spotkania podpisali Porozumienie o utworzeniu Klastra Energii Zielone Podhale, wyrażając jednocześnie wolę rozwijania współpracy Partnerów Klastra dla osiągnięcia celów wytyczonych w Liście Intencyjnym podpisanym w dniu 20 czerwca 2016. 

           

Informacje o spotkaniu zamieszczone na stronie Powiatu Nowotarskiego

Spotkanie 20 czerwca 2016 w Nowym Targu

20 czerwca 2016 r. w Nowym Targu, odbyło się kolejne spotkanie instytucji publicznych, akademickich i podmiotów gospodarczych, podczas którego został podpisany List Intencyjny w sprawie utworzenia Klastra Energii Zielone Podhale. W spotkaniu uczestniczyło dwudziestu sześciu przedstawicieli reprezentujących różne instytucje z regionu Powiatu Nowotarskiego i Tatrzańskiego. Wspólnie ustalono, że Klaster Energii Zielone Podhale będzie stanowił podstawę do rozpoczęcia i ewentualnego prowadzenia wspólnych działań służących osiąganiu zakładanego celu.

List Intencyjny 20 czerwca 2016, Nowy Targ

Informacje o wydarzeniu znajdujące się na stronie Powiatu Nowotarskiego

Spotkanie 27 maja 2016 w Nowym Targu

27 maja 2016 r. w Nowym Targu podmioty reprezentujące instytucje publiczne, akademickie oraz gospodarcze z obszaru Powiatu Nowotarskiego oraz Tatrzańskiego zadeklarowały wolę współpracy w kierunku utworzenia Klastra Energii Zielone Podhale. Podczas spotkania Starosty Nowotarskiego, Burmistrza Miasta Nowego Targu, Burmistrza Miasta Zakopane, Wójta Gminy Szaflary, Prezesa ZEW Niedzica SA, Prezesa Geotermii Podhalańskiej SA, Prezesa Euro Inno Park Sp. z o.o., Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu oraz przedstawicieli Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie został podpisany List Intencyjny, w którym Strony zadeklarowały współpracę w kierunku opracowania i pilotażowego wdrożenia innowacyjnego modelu wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z wykorzystaniem dostępnych lokalnie zasobów, z którego będą mogły korzystać wyżej wymienione Strony, mieszkańcy oraz inne podmioty z regionu.

List Intencyjny 27 maja 2016, Nowy Targ