• mapa serwisu
 

Zapraszamy na studia podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej we współpracy z Klastrem Energii Zielone Podhale zaprasza na studia podyplomowe "Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej".

Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych

Zgłoszenia deklaracji uczestnictwa na studia przyjmujemy do 28 lutego 2017r.


Posiedzenie Rady Partnerów Klastra Energii Zielone Podhale

31 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Zakopanem odbyło się kolejne posiedzenie Rady Partnerów KEZP. W spotkaniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele jednostek samorządowych Powiatu Tatrzańskiego i Nowotarskiego, przedstawiciele środowisk akademickich (AGH, Politechnika Krakowska) biznesowych (Tauron, ZEW Niedzica, Geotermia Podhalańska) jak i Ministerstwa Energii.

Spotkanie poświęcone było wykorzystaniu energii elektrycznej jako alternatywy ogrzewania opałowego, zapewniającej eliminację niskiej emisji i poprawę stanu jakości powietrza.

Przedstawiono projekty zaplanowane do realizacji w obszarze działania KE Zielone Podhale, które zostaną zaproponowane do dofinansowania przez Instytucje Finansujące jako programy pilotażowe w ramach Klastra.


Spotkanie w AGH z przedstawicielami Gminy Ochotnica Dolna

W dniu 24 stycznia 2017 r. w Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości mającego siedzibę w Centrum Energetyki AGH odbyło się spotkanie dotyczące uczestnictwa Gminy Ochotnica Dolna w pilotażowym programie dotyczącym powstania na terenie gminy nowoczesnego bilansowania energii w ramach Klastra Energii Zielone Podhale. 

Informacje o spotkaniu zamieszczone na stronie Gminy Ochotnica Dolna


Porozumienie o współpracy z Ogólnopolskim Porozumieniem Kooperacyjnym "KlasGRID"

28 listopada, podczas odbywającego się w Centrum Energetyki AGH XI Forum Nowej Gospodarki Klaster Energii „Zielone Podhale” podpisał porozumienie o współpracy z Ogólnopolskim Porozumieniem Kooperacyjnym Klastrów Energii „KlasGRID”.

Sygnatariusze porozumienia zadeklarowali wolę wspólnych działań, takich jak m.in. inicjowanie i moderowanie innowacyjnych projektów badawczych i wdrożeniowych, nawiązywanie i rozwijanie współpracy pomiędzy producentami energii z OZE, firmami nowych technologii, sektorem ICT, jednostkami B+R, szkołami wyższymi i jednostkami samorządu terytorialnego, a także wspólne występowanie do organów władzy i administracji publicznej z wnioskami, postulatami i propozycjami zmian istniejących oraz nowo tworzonych aktów prawnych, regulujących obszar powiązań klastrowych i branży energetycznej.

Wspólnym celem klastra „Zielone Podhale” i porozumienia „KlasGRID” jest rozwijanie energetyki rozproszonej optymalnie wykorzystującej lokalne zasoby i potencjał krajowej energetyki dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, co ma się przyczynić do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zwiększania konkurencyjności i efektywności lokalnej  gospodarki.

Porozumienie podpisali prezes Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia Klastrów Energii KlasGRID Mariusz Stachnik oraz przewodniczący Zespołu Sterującego Klastra Energii Zielone Podhale Sławomir Kopeć w obecności wiceministra energii Andrzeja Piotrowskiego, prorektora AGH ds. współpracy prof. Jerzego Lisa oraz przewodniczącego Rady Partnerów Klastra Zielone Podhale prof. Tomasza Szmuca.

Przedstawiciele klastra „Zielone Podhale” aktywnie włączyli się w prace XI Forum Nowej Gospodarki. W ramach sesji „Lokalne przedsięwzięcia energetyczne”, której przewodniczył członek Zespołu Sterującego klastra prof. Zbigniew Hanzelka, w charakterze panelistów uczestniczyli wiceprzewodnicząca Zaspołu Sterującego Joanna Gronkowska oraz Sławomir Podgórski, przedstawiciel partnera klastra – firmy EIP. W sesji „Efektywność energetyczna i kogeneracja” wziął udział członek Zespołu Sterującego Wojciech Ignacok. Z kolei w ramach sesji podsumowującej obrady, której przewodniczył Sławomir Kopeć, wystąpił prof. Tomasz Szmuc.

 


XI Forum Nowej Gospodarki na AGH

Klaster Energii Zielone Podhale jest współorganizatorem XI Forum Nowej Gospodarki odbywającego się 28 listopada w Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Tematem przewodnim obecnej edycji Forum będzie „energia lokalna” – efektywne wykorzystywanie lokalnych zasobów energetycznych. Podczas konferencji liderzy biznesu, administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawiciele środowisk nauki specjalizujący się w zagadnieniach innowacyjnej energetyki będą się zastanawiać, jakie warunki należy spełnić, by wykorzystywanie lokalnych zasobów energetycznych pomogło poprawić stan środowiska, obniżyć koszty energii oraz zmniejszyć ryzyko nagłych i uciążliwych przerw w dopływie prądu.


Wizyta w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków w Płaszowie

18 października 2016 grupa przedstawicieli Klastra Energii Zielone Podhale odbyła wizytę studyjną w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków w Płaszowie. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć zmodernizowane obiekty Oczyszczalni. Rozbudowa Oczyszczalni stworzyła możliwość pełnego mechaniczno - biologicznego oczyszczania wszystkich ścieków odprowadzanych z centralnych dzielnic Krakowa, natomiast jej modernizacja doprowadziła do obniżenia stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych. 

 

 


Spotkanie Klastra z przedstawicielami Ministerstwa Energii

18 października 2016 r. na AGH odbyło się spotkanie członków Prezydium i Zespołu Sterującego Klastra Energii Zielone Podhale z dyrektorem Departamentu Energetyki Odnawialnej w Ministerstwie Energii Andrzejem Kaźmierskm oraz jego współpracownikami.  Spotkanie poświęcone było uwarunkowaniom funkcjonowania klastrów energii pod kątem planowanych zmian w ustawie o OZE.


Wizyta ministra energii Andrzeja Piotrowskiego w AGH

11 października 2016 r. w budynku głównym AGH odbyło się  spotkanie Partnerów,  członków Prezydium i Zespołu Sterującego Klastra Energii Zielone Podhale z Ministrem Energii p. Andrzejem Piotrowskim. Pani Joanna Gronkowska - wiceprzewodnicząca Zespołu Sterującego Klastra, przedstawiła propozycje projektów zaplanowanych do realizacji w obszarze działania Klastra. Dyskutowano o uwarunkowaniach ich realizacji.

Po spotkaniu, pan minister Piotrowski wygłosił wykład "Założenia polityki energetycznej państwa", po którym odbyła się dyskusja.


Spotkanie Rady Partnerów Klastra w Nowym Targu

15 września 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyło się kolejne spotkanie Rady Partnerów Klastra Energii Zielone Podhale. Podczas posiedzenia przyjęto Regulamin Klastra oraz wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Partnerów. Ukonstytuowano Zespół Sterujący, będący ciałem wykonawczym Klastra.

Rada Partnerów Klastra na podstawie pozytywnej rekomendacji Zespołu sterującego Klastra, podjęła uchwałę o przyjęciu Tauron Ekoenergia  Sp. z o.o. jako nowego Partnera Klastra Energii Zielone Podhale.

               

Informacje o spotkaniu zamieszczone na stronie Powiatu Nowotarskiego


Wizyta studyjna Partnerów Klastra w Szwecji

W dniach 11 - 13 września 2016 r. , 13 - osobowa grupa przedstawicieli Partnerów Klastra Energii Zielone Podhale odbyła wizytę studyjną w szwedzkim mieście Malmo. Celem wizyty było zobaczenie w jaki sposób zorganizowana jest gospodarka odpadami w Szwecji, gdzie osiągnięto jeden z najwyższych stopni zaawansowania w gospodarce odpadowej. Podczas wizyty przedstawiciele Klastra mieli okazję doświadczyć jak funkcjonuje nowoczesny system gospodarki odpadami, którego jednym z elementów jest zakład termicznego przekształcania odpadów Sysav. Obiekt Sysav, zlokalizowany na obrzeżach miasta realizuje dwie zasadnicze funkcje: zagospodarowanie odpadów i produkcja energii. Spalarnia odpadów Sysav w Malmo pokazuje, że warto i należy inwestować w nowoczesne i sprawdzone technologie.

      

         

 


Wizyta Partnerów Klastra w Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie

6 września 2016 r. Partnerzy Klastra Energii Zielone Podhale odbyli wizytę w Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie.

   


Spotkanie 26 lipca 2016 w Ochotnicy Dolnej

26 lipca 2016 r. w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło się spotkanie przedstawicieli gminy oraz środowiska akademickiego. Podczas spotkania omówiono formy wzajemnej współpracy Partnerów Klastra oraz debatowano nad możliwościami pozyskania wsparcia na realizację wspólnych projektów w obszarze działalności Klastra.

Informacje o spotkaniu zamieszczone na stronie Gminy Ochotnica Dolna


Spotkanie 18 lipca 2016 w Nowym Targu

18 lipca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyło się spotkanie instytucji publicznych, akademickich oraz podmiotów gospodarczych z obszaru Powiatu Nowotarskiego oraz Tatrzańskiego. Uczestnicy spotkania podpisali Porozumienie o utworzeniu Klastra Energii Zielone Podhale, wyrażając jednocześnie wolę rozwijania współpracy Partnerów Klastra dla osiągnięcia celów wytyczonych w Liście Intencyjnym podpisanym w dniu 20 czerwca 2016. 

           

Informacje o spotkaniu zamieszczone na stronie Powiatu Nowotarskiego


Spotkanie 15 lipca 2016 w Ochotnicy Dolnej

15 lipca 2016 r. w Gminie Ochotnica Dolna odbyło się spotkanie dotyczące działań Klastra Energii Zielone Podhale na terenie gminy. Spotkaniu przewodniczył Wójt Gminy Ochotnica Dolna p. Stanisław Jurkowski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gminy, środowiska akademickiego oraz podmioty gospodarcze bezpośrednio zainteresowane uczestnictwem w projektach Klastra.

Informacje o spotkaniu zamieszczone na stronie Gminy Ochotnica Dolna


Spotkanie 20 czerwca 2016 w Nowym Targu

20 czerwca 2016 r. w Nowym Targu, odbyło się kolejne spotkanie instytucji publicznych, akademickich i podmiotów gospodarczych, podczas którego został podpisany List Intencyjny w sprawie utworzenia Klastra Energii Zielone Podhale. W spotkaniu uczestniczyło dwudziestu sześciu przedstawicieli reprezentujących różne instytucje z regionu Powiatu Nowotarskiego i Tatrzańskiego. Wspólnie ustalono, że Klaster Energii Zielone Podhale będzie stanowił podstawę do rozpoczęcia i ewentualnego prowadzenia wspólnych działań służących osiąganiu zakładanego celu.

List Intencyjny 20 czerwca 2016, Nowy Targ

Informacje o wydarzeniu znajdujące się na stronie Powiatu Nowotarskiego


Spotkanie 8 czerwca 2016 w Nowym Targu

8 czerwca 2016 r. w Nowym Targu odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Nowotarskiego. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy urzędów gmin i miast. Pan Krzysztof Faber - starosta Powiatu Nowotarskiego zaprezentował idee utworzenia wspólnie przez instytucje publiczne, akademickie i podmioty gospodarcze Klastra Energii Zielone Podhale.

Informacje o wydarzeniu znajdujące się na stronie Powiatu Nowotarskiego


Spotkanie 27 maja 2016 w Nowym Targu

27 maja 2016 r. w Nowym Targu podmioty reprezentujące instytucje publiczne, akademickie oraz gospodarcze z obszaru Powiatu Nowotarskiego oraz Tatrzańskiego zadeklarowały wolę współpracy w kierunku utworzenia Klastra Energii Zielone Podhale. Podczas spotkania Starosty Nowotarskiego, Burmistrza Miasta Nowego Targu, Burmistrza Miasta Zakopane, Wójta Gminy Szaflary, Prezesa ZEW Niedzica SA, Prezesa Geotermii Podhalańskiej SA, Prezesa Euro Inno Park Sp. z o.o., Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu oraz przedstawicieli Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie został podpisany List Intencyjny, w którym Strony zadeklarowały współpracę w kierunku opracowania i pilotażowego wdrożenia innowacyjnego modelu wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z wykorzystaniem dostępnych lokalnie zasobów, z którego będą mogły korzystać wyżej wymienione Strony, mieszkańcy oraz inne podmioty z regionu.

List Intencyjny 27 maja 2016, Nowy Targ


           

All rights reserved © 2016 Akademia Górniczo-Hutnicza